تبلیغات

به نام او نامش بر زبانم و یادش در قلبم ماندگار است"

تورا دوست دارم خدای من                             خدای تنهایان،بی کسان،عاشقان و خدای بنده نواز......!

خدایا! خدای من !می خواهم در پناهت آرام گیرم.                میخواهم با عظمت و بیکرانگی ات وجودم را سرشار از عشق خداییت سازی.

میخوام بنده ای باشم در دستان تو،درآغوش تو و در قلب تو ....!    زیرا دستان تو دستانم را گرمی می بخشد ،

آغوش تو وجودم را آرامش می بخشد و قلب تو قلبم را هیاهوی خداییت.

خدای من میخواهم تو تنها پناهم باشی .      زیرا در پناه تو می توان به نهایت خوشبختی رسید .

خدای من! میخواهم با تو جاودان باشم .زیرا با عشق تو،با امید به تو و با آغوش گرم تو می توان همه چیز را احساس کرد.....

با تو می توان عشق ،امید،و زندگی را درک کرد......

خدایا! خدای من ؟! با تو می توان به کمال خوشبختی رسید .

با تو می توان زندگی کرد.  با تو می توان سربلند شد و به نهایت عشق خدایی رسید.

خدای من !دستانم را بگیر تا گرمی دستانت را احساس کنم !

خدای من !آغوشت را برایم باز بگذار تا به امید آغوش گرم و پر مهرت                      روز و شب ها را سپری کنم.....!

خدای من! قلبم را وسیع گردان به اندازه ای که بتوان تمام درد ها یم را تحمل کنم !

دردهایی که به یادتو،به امید تو ،و به عشق تو می توان به فراموشی سپرد.

قلبم را وسع گردان به اندازه ای که بتوانم به مخلوقت خدمت کنم.

قلبم وسیع گردان تا بتوانم در برادر مشکلات وشکستگی ها تاب بیاورم .

قلبم را وسیع گردان تا بتوانم عیب های دیگران رابه زیبایی ببینم.

قلبم را وسیع گردان تا همه انسانها را دوست داشته باشم    به آنها عشق بورزم و آنها نیز به من .....!

خدای من ! قلبم را از کینه و نفرت در امان بدار .

خدایا ! خدای من ؟! قلبم رابه اندازه ای بزرگ کن

که بتوان تمام خوبی ها را درآن جای نهاد وکوچک کن به اندازه ای که نتوان ذره از کینه و نفرت درآن جای داد.

خدای من !از تو میخواهم آن چیزی که مرا از تو می گیرد دور کنی.خدای من ! به تو عشق میورزم و همیشه و بیشتر بیشتر به تو عشق میورزم
زیرا تویی که میتوان با یادت عاشق و سرمست شد.....

خدای بنده نواز! مرا عشق پاک و خالص و ابدیت عطاکن.

خدایا ! کمک کن تا دنیا با تمام خوبی و بدی ، زشتی و زیبایی ، کینه و نفرت مرا فریب ندهد.

خدای من ! گر با تو باشم چگونه ممکن است مصائب و مشکلات به من روی آورد .

خدایا ! با تو می توان تمام موانع را را برداشت .

خدای ! من کاری کن در موقع رفتن در زیر زمین

از زندگی کردن در بالای زمین افسرده و پشیمان نباشم .

خدایا ! کاری کن که با سربلندی و آغوشی باز مرگ را پذیرا باشم و

با قلبی پاک صاف و خالص در قلب خاک روم

خدایا ! خدای من ! و خدای بنده نواز.....!!؟

با تمام وجودم فریاد میزنم .....!

تا پاکم نکرده ای خاکم مکن......!!